Info zo slovenskej ekonomiky

Info zo slovenskej ekonomiky

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predpokladá, že tempo expanzie slovenskej ekonomiky zostane vysoké aj v najbližších dvoch rokoch. Výrazný nárast kapacít v automobilovom sektore podporí export. A zlepšovanie situácie na trhu práce a solídny rast investícií, podporený priaznivými…

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným- slovenská s.r.o.

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným- slovenská s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako jediná z foriem kapitálových spoločností nie je produktom prirodzeného vývoja. Spoločnosť s ručením obmedzeným je v súčasnosti najviac využívanou formou obchodnej spoločnosti vo väčšine európskych štátov vrátane Slovenska. Spoločnosť s ručením obmedzeným je klasickou kapitálovou spoločnosťou- musí mať vytvorené…

Podnikanie zahraničnej osoby na Slovensku a zriadenie organizačnej zložky právnickej osoby na Slovensku

Podnikanie zahraničnej osoby na Slovensku a  zriadenie organizačnej zložky právnickej osoby na Slovensku

Zahraničná osoba je osoba, ktorá má bydlisko / sídlo mimo územia Slovenskej republiky. Podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky treba na účely Obchodného zákonníka rozumieť prevádzkovanie podnikateľskej činnosti tejto osoby, pokiaľ táto činnosť napĺňa znaky podnikania prostredníctvom jej podniku…

Zamestnávanie cudzincov

Zamestnávanie cudzincov

Od 1. mája 2018 sa zjednodušili podmienky pre zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny vo vybraných profesiách, kde je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Na takéto pozície zamestnávateľ nemá povinnosť…

Show Buttons
Hide Buttons