Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je jednou z najpopulárnejších foriem podnikania na Slovensku. Tento typ spoločnosti má však aj svoje povinnosti, najmä v oblasti účtovníctva.

Základné povinnosti s.r.o.

Každá s.r.o. musí splniť niekoľko základných povinností. Medzi ne patrí:

  1. Registrácia do obchodného registra: Každá s.r.o. musí byť zaregistrovaná v obchodnom registri. Táto registrácia zahŕňa informácie o spoločnosti, ako sú názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, predmet podnikania, výška základného imania a mená konateľov.
  2. Vedenie účtovníctva: S.r.o. sú povinné viesť účtovníctvo a pravidelne predkladať účtovné závierky. Tieto závierky musia obsahovať presné informácie o finančnej situácii spoločnosti.
  3. Podávanie daňových priznaní: Každá s.r.o. je povinná podávať daňové priznania. Tieto priznania musia byť podané v termínoch stanovených zákonom.

Účtovníctvo s.r.o.

Účtovníctvo je kľúčovou súčasťou každej s.r.o. Medzi hlavné účtovné povinnosti s.r.o. patrí:

  1. Vedenie účtovných kníh: S.r.o. musí viesť účtovné knihy, do ktorých zaznamenáva všetky svoje finančné transakcie.
  2. Vytváranie účtovných závierok: Na konci každého účtovného obdobia (zvyčajne kalendárneho roka) musí s.r.o. vytvoriť účtovnú závierku. Táto závierka musí obsahovať presné informácie o finančnej situácii spoločnosti.
  3. Archivácia účtovných dokladov: S.r.o. musí archivovať všetky účtovné doklady a záznamy po dobu minimálne 10 rokov.

 

Povinnosti s.r.o. v oblasti účtovníctva sú rozsiahle a dôležité. Správne vedenie účtovníctva je kľúčové pre úspešné a zákonné podnikanie. Je dôležité, aby si každá s.r.o. bola vedomá svojich povinností a dodržiavala všetky príslušné zákony a predpisy.

 

 

S.r.o. a účtovníctvo

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons