Spoločnosť s ručením obmedzeným ako jediná z foriem kapitálových spoločností nie je produktom prirodzeného vývoja. Spoločnosť s ručením obmedzeným je v súčasnosti najviac využívanou formou obchodnej spoločnosti vo väčšine európskych štátov vrátane Slovenska.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je klasickou kapitálovou spoločnosťou- musí mať vytvorené základné imanie vkladmi spoločníkov a povinne vytvára rezervný fond. Spoločnosť s ručením obmedzeným zodpovedná za svoje záväzky celým svojím majetkom. Spoločník ručí za svoje záväzky do výšky nesplateného vkladu do spoločnosti podľa zápisu v obchodnom registri. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať minimálne jedného a najviac 50 spoločníkov. Zákonom vyžadované minimálne základné imanie v slovenskej s.r.o. je 5000 Eur a minimálny vklad jedného spoločníka je 750 EUR.

Pri zakladaní obchodnej spoločnosti je potrebné brať do úvahy niektoré obmedzenia. Jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže byť jediným zakladateľom ďalšej spoločnosti s ručením obmedzeným a spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže nadobudnúť obchodný podiel v inej spoločnosti s ručením obmedzeným, v dôsledku čoho by sa stala jediným spoločníkom v tejto spoločnosti.

Ďalšie obmedzenie sa týka fyzickej osoby. Fyzická osoba môže sama založiť najviac tri spoločnosti s ručením obmedzeným, resp. môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach s ručením obmedzeným.

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, alebo Sociálna poisťovňa na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra.

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným- slovenská s.r.o.

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons