Informácie o pobyte na území SR v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (Brexit)

  • Ak máte ako občan Spojeného kráľovstva a Váš rodinný príslušník ku dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie na území Slovenskej republiky pobyt dlhší ako 5 rokov, automaticky získavate dlhodobý pobyt podľa § 52 zákona č. 404/2011 Z. z.  o pobyte cudzincov. To znamená, že nemusíte žiadať udelenie tohto druhu trvalého pobytu.  
  • A máte ako občan Spojeného kráľovstva a váš rodinný príslušník ku dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie zaregistrovaný pobyt na území Slovenskej republiky pobyt kratší ako 5 rokov, automaticky získavate trvalý pobyt na päť rokov v záujme Slovenskej republiky podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona o pobyte cudzincov. To znamená, že nemusíte žiadať o udelenie tohto druhu trvalého pobytu. Nižšie nájdete ďalšie pokyny týkajúce sa dokladov o pobyte.  
  • Ak vám bol vydaný Pobytový preukaz občana EÚ do dňa vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, tento doklad ostáva  v platnosti do 31. decembra 2020. To znamená, že ak ste držiteľom pobytového preukazu občana EÚ, jeho platnosť skončí dňom31. decembra 2020. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste najneskôr do uvedeného dátumu požiadali o  vydanie nového dokladu o pobyte. Avšak odporúčame  nečakať až do skončenia platnosti Pobytového preukazu občana EÚ a požiadať o vydanie nového dokladu o pobyte pokiaľ možno čo najskôr.                  

V prípade, že má príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ k dispozícii vašu adresu pobytu na území Slovenskej republiky, toto oddelenie Vám doručí poštou Dočasný doklad o pobyte a informačný list o tom, ako požiadať o nový doklad o pobyte. Tento Dočasný doklad o pobyte môžete používať, kým nepožiadate a nebude vám vydaný nový doklad o pobyte.         

Ak príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ nedisponuje vašou adresou pobytu na území Slovenskej republiky, môžete si prevziať svoj Dočasný doklad o pobyte na príslušných oddeleniach cudzineckej polície PZ uvedených nižšie.

Dočasný doklad o pobyte môžete používať na cestovanie do iných členských štátov Európskej únie, kým nepožiadate a nebude vám vydaný nový doklad o pobyte.       

V prípade, ak po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie vycestujete z územia Slovenskej republiky a ďalej  neplánujete  na území Slovenskej republiky zotrvať na pobyte,  ste  povinní túto skutočnosť písomne alebo osobne oznámiť na príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ.  

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci,  ktorí ku dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie nebudú mať zaregistrovaný pobyt na území Slovenskej republiky,  môžu vycestovať z územia Slovenskej republiky za rovnakých podmienok ako vstúpili  na územie Slovenskej republiky, najneskôr však do 90 dní po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.    

Občania Spojeného kráľovstva, ktorí nemali na území Slovenskej republiky registrovaný pobyt ku dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únii, budú po Brexite považovaní za štátnych príslušníkov tretích krajín. Ak sa ako štátni príslušníci tretej krajiny budú chcieť zdržiavať  na území Slovenskej republiky, môžu požiadať o niektorý účel prechodného pobytu alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

minv.sk

Brexit

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons