Od 1. mája 2018 sa zjednodušili podmienky pre zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny vo vybraných profesiách, kde je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Na takéto pozície zamestnávateľ nemá povinnosť nahlásiť na úrade práce voľné pracovné miesto a automaticky dostane súhlasné stanovisko na účel udelenia prechodného pobytu na zamestnanie. Musí však spĺňať podmienku, že z celkového počtu svojich zamestnancov zamestnáva menej ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín. Ak tento stanovený počet prekročí, nie je možné postupovať zrýchleným spôsobom pri vydávaní stanoviska na účel udelenia prechodného pobytu na zamestnanie, a to aj v prípade, že pôjde o identifikované nedostatkové profesie. Potom sa už postupuje štandardným spôsobom, pričom úrady budú zohľadňovať a prihliadať na situáciu na trhu práce.

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, kde priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za uplynulý kalendárny rok je nižšia ako 5 %, bude zverejňovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojom webovom sídle do 31. januára nasledujúceho roka, pričom prvýkrát ho zverejní do 30. júna 2018.

Za účelom zrýchlenia procesu pri vydávaní tzv. jednotných povolení sa v zákone o službách zamestnanosti skrátilo obdobie pre nahlasovanie voľných pracovných miest za účelom posúdenia situácie na trhu práce z 30 na 20 kalendárnych dní pre zamestnávateľa, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Po novom sú zamestnávateľ, ktorý zamestnáva štátneho príslušníka tretej krajiny v zamestnaní s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily na účel jeho zaškolenia, a právnická alebo fyzická osoba, ku ktorej sú vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa, povinní zabezpečiť týmto zamestnancom primerané ubytovanie a v prípade vysielaných zamestnancov je zároveň povinnosť doložiť príslušné doklady preukazujúce ich vyslanie.

Zvyšuje sa tiež maximálna výška pokuty za neplnenie povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín, a to z 33 193 eur na 100 000 eur.

 

Zdroj: employment.gov.sk

Zamestnávanie cudzincov

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons