Ak zamestnanec vykonáva prácu v sobotu, má s účinnosťou od 1. mája 2019 okrem dosiahnutej mzdy právny nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu(§ 122a Zákonníka práce). V období od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 bude v súlade s prechodným ustanovením § 252m výška mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu predstavovať najmenej 25 %minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

S účinnosťou od 1. mája 2018 sa zavádza možnosť uplatniť výnimku pre skupinu zamestnávateľov, u ktorých sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu . Ustanovuje sa možnosť v kolektívnej zmluve, resp. v pracovnej zmluve dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia a stanovuje sa jeho minimálna výška. V pracovnej zmluve bude možné dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia iba v prípade, že ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Na základe tejto výnimky je možné:

– od 1. mája 2019 v zmysle § 122a ods. 2 Zákonníka práce dohodnúť mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu najmenej 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, 
– od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 v zmysle prechodného ustanovenia § 252m písm. a) Zákonníka práce dohodnúť mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Na pracoviskách s nočnými zmenami sobota začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu; v takom prípade už mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu vedúcemu zamestnancovi nebude patriť.

S účinnosťou od 1. mája 2018 patrí zamestnancovi za prácu v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 0,68975 eura za hodinu (pri uplatnení výnimky patrí zamestnancovi za prácu v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 0,5518 eura za hodinu).

 

Zdroj: employment.gov.sk

Mzda za prácu v sobotu

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons