Informácie o pobyte na území SR v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (Brexit)

Dňa 31.01.2020 vystúpilo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únieVystúpenie sa uskutočnilo riadeným spôsobom na základe Dohody o vystúpení. V zmysle Dohody o vystúpení sa Slovenská republika rozhodla pre uplatňovanie deklaratórneho systému (čl. 18 ods. 4), na základe ktorého sa v prípade beneficientov Dohody o vystúpení nevyžaduje nové konanie o pobyte. 

Dva dôležité dátumy

 31. 12. 2020

 • deň skončenia prechodného obdobia po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska(ďalej len „Spojené kráľovstvo“)z Európskej únie

30. 06. 2021

 • deň skončenia platnosti všetkých dokladov o pobyte občanov EU/rodinných príslušníkov občanov EU, ktoré boli vydané občanom Spojeného kráľovstva a rodinným príslušníkom občanov Spojeného kráľovstva, pokiaľ sa ich platnosť neskončila už skôr
 • termín na splnenie povinnosti vymeniť si doklad o pobyte za nový doklad vydávaný podľa Dohody o vystúpení

Obdobie po skončení prechodného obdobia, t. j. od 01. 01. 2021

 Ak ste občanom Spojeného kráľovstva alebo rodinným príslušníkom občana Spojeného kráľovstva, váš pobyt na území Slovenskej republiky po skončení prechodného obdobia, teda od 01. 01. 2021, závisí od skutočnosti, či sa na vás vzťahujú práva vyplývajúce z Dohody o vystúpení.

1. Všetci občania Spojeného kráľovstva a rodinní príslušníci občanov Spojeného kráľovstva, ktorí sa oprávnene zdržiavali a boli registrovaní na území Slovenskej republiky pred 01.01.2021:

Môžete aj naďalej využívať svoje pobytové práva na Slovensku rovnako široko ako predtým, automaticky sa vám dňa 01. 01. 2021 pobyt občana EU/rodinného príslušníka občana EU zmení na trvalý pobyt, zaručujúci všetky práva vyplývajúce z Dohody o vystúpení:

 • ak ste sa na území SR zdržiavali pred 01. 01. 2021 menej ako 5 rokov – získate trvalý pobyt na 5 rokov pobyt
 • ak ste sa na území SR zdržiavali pred 01. 01. 2021 viac ako 5 rokov – získate trvalý pobyt na neobmedzený čas

 Máte povinnosť vymeniť si pôvodný doklad o pobyte EU za nový doklad o trvalom pobyte do 30. 06. 2021, to znamená, že sa dostavíte na príslušné oddelenie cudzineckej polície(cestou objednávacieho systému) a požiadate o výmenu dokladu o pobyte do 30. 06. 2021; za nesplnenie tejto povinnosti môže byť rodinným príslušníkom občanov Spojeného kráľovstva uložená pokuta do výšky 300 €.

Odporúčame vám zrealizovať výmenu dokladu o pobyte v stanovenom termíne, aby ste sa vyhli prípadným komplikáciám v bežnom živote. Výmena dokladu o pobyte však bude možné zrealizovať aj po
uplynutí termínu 30. 06. 2021. Zdôrazňujeme, že nesplnením tejto povinnosti nestrácate vaše pobytové práva zaručené Dohodou o vystúpení.

Bude vám vydaný nový doklad o pobyte v závislosti od typu nového pobytu: 

 • Doklad o trvalom pobyte na 5 rokov – vydáva sa na 5 rokov 
 • Doklad o trvalom pobyte na neobmedzený čas – vydáva sa na 10 rokov 

K žiadosti o nový doklad o pobyte je potrebné vyplniť príslušný formulár žiadosti (formulár žiadosti) a doložiť:

 1. platný cestovný doklad,
 2. jednu fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu vašu aktuálnu podobu,
 3. pôvodný doklad o pobyte, ak ho máte vydaný,
 4. doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania, avšak len v prípade, že ste pri predchádzajúcej registrácii pobytu takýto doklad nepriložili alebo adresa vášho pobytu sa zmenila.

2. Všetci občania Spojeného kráľovstva, ktorí sa oprávnene zdržiavali, ale neboli registrovaní na území Slovenskej republiky pred 01.01.2021:

Ak sa chcete naďalej zdržiavať na území Slovenskej republiky, mali by ste sa dostaviť na príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ za účelom registrácie vášho pobytu (odporúčame urobiť tak čo najskôr); podmienkou registrácie je hodnoverné preukázanie skutočností, že:

 • ste sa na Slovensku zdržiavali už pred 01. 01. 2021
 • pred 01. 01. 2021 ste spĺňali a v súčasnosti naďalej spĺňate podmienky pobytu ako občan EU.
 1. po registrácii vášho pobytu môžete naďalej využívať vaše pobytové práva na Slovensku rovnako široko ako predtým,
 2. registráciou pobytu nadobúdate trvalý pobyt, zaručujúci všetky práva vyplývajúce z Dohody o vystúpení,
 3. bude vám vydaný doklad o trvalom pobyte,

K žiadosti o nový doklad o pobyte je potrebné vyplniť príslušný formulár žiadosti (formulár žiadosti) a doložiť:

 1. platný cestovný doklad,
 2. doklad preukazujúci, že ste sa na Slovensku zdržiavali už pred 01. 01. 2021 (napr. pracovná zmluva,  nájomná zmluva…)
 3. jednu fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu vašu aktuálnu podobu,
 4. doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania.

3. Rodinní príslušníci občanov Spojeného kráľovstva, ktorí nemajú registrovaný pobyt na území Slovenskej republiky ako rodinní príslušníci občanov EU

Ak sa chcete zdržiavať na území Slovenskej republiky ako rodinný príslušník občana  Spojeného kráľovstva, na ktorého sa vzťahuje Dohoda o vystúpení, musíte sa dostaviť na príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ za účelom registrácie vášho pobytu; podmienkou registrácie je hodnoverné preukázanie skutočností, že:

 • váš rodinný vzťah s občanom Spojeného kráľovstva vznikol pred 01. 01. 2021 a
 • občan Spojeného kráľovstva, ktorého ste rodinným príslušníkom, mal registrované právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt pred 01. 01. 2021 alebo sa na území Slovenskej republiky zdržiaval pred 01. 01. 2021 a spĺňal a naďalej spĺňa podmienky registrácie ako občan EU.

Registráciou pobytu nadobúdate trvalý pobyt, zaručujúci všetky práva vyplývajúce z Dohody o vystúpení,

 • bude vám vydaný doklad o trvalom pobyte,
 • k žiadosti o doklad o pobyte je potrebné vyplniť príslušný formulár žiadosti (formulár žiadosti)

Doložiť:

 1. platný cestovný doklad,
 2. doklad preukazujúci, že občan Spojeného kráľovstva, ku ktorému sa pripájate, mal registrované právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt už pred 01. 01. 2021, alebo sa na území Slovenskej republiky zdržiaval pred 01. 01. 2021 a spĺňal a naďalej spĺňa podmienky registrácie ako občan EU,
 3. doklad preukazujúci, že váš rodinný vzťah s občanom Spojeného kráľovstva vznikol pred 01. 01. 2021 (napríklad sobášny list, rodný list …),
 4. jednu fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu vašu aktuálnu podobu,
 5. doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania.

4. Všetci občania Spojeného kráľovstva, ktorí sa nezdržiavali ani neboli registrovaní na území Slovenskej republiky pred 01.01.2021:

 • môžu ako štátni príslušníci tretej krajiny požiadať od 01. 01. 2021 o akýkoľvek druh pobytu, na ktorý spĺňajú podmienky podľa zákona o pobyte cudzincov
 • o pobyt môžu požiadať na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí (napríklad v Londýne) alebo na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ na Slovensku
 • britskí obchodní cestujúci, ktorí pricestujú na územie Slovenskej republiky na služobnú cestu, nepotrebujú  víza, ak sa tu budú zdržiavať menej ako 90 dní. Nebudú potrebovať ani pracovné povolenie, pokiaľ nebudú vykonávať žiadnu platenú činnosť (inými slovami, osoba platená v Spojenom kráľovstve, ktorá prichádza na územie Slovenskej republiky na stretnutie, návštevu, obchodné stretnutie a podobne, nepotrebuje vízum)
 • občania Spojeného kráľovstva, ktorí nie sú cezhraničnými pracovníkmi chránenými Dohodou o vystúpení a ktorí sa nechcú usadiť na území Slovenskej republiky, ale od 01. 01. 2021 chcú na Slovensku vykonávať dočasne platenú prácu, by sa mali riadiť radami v oblasti zamestnania pre štátnych príslušníkov tretích krajín (krajín mimo EÚ), ktoré sú uverejnené na webovej stránke Medzinárodnej organizácie pre migráciu

5. Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí sú zraniteľnými osobami

 • ak ste zraniteľnou osobou (napríklad osobou so zdravotným postihnutím, staršou osobou…) je možné v prípade potreby poskytnúť vám individuálny prístup v závislosti od formy vašej zraniteľnosti a druhu potrebnej pomoci alebo podpory 
 • o podporu ako zraniteľná osoba môžete požiadať priamo na oddelení cudzineckej polície PZ, kontakty:  

6. Cezhraniční pracovníci

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí nemajú pobyt na území Slovenskej republiky, ale vykonávali tu pred skončením prechodného obdobia cezhraničné zamestnanie, môžu toto zamestnanie vykonávať aj po skončení prechodného obdobia tak ako občania EU. Slovenská republika nebude od týchto osôb vyžadovať prechodný pobyt na účel zamestnania.

V prípade záujmu o vydanie dokladu osvedčujúceho práva cezhraničného pracovníka je možné požiadať o takýto doklad od 01. 01. 2021 na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ. Kžiadosti o doklad cezhraničného pracovníka je potrebné vyplniť príslušný formulár žiadosti (formulár žiadostia doložiť:

 1. platný cestovný doklad,
 2. jednu fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu vašu aktuálnu podobu,
 3. pracovnú zmluvu, doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo iný doklad, ktorými osoba hodnoverne preukáže, že pracovný pomer alebo samostatná zárobková činnosť cezhraničného pracovníka existovala pred 01. 01. 2021 a naďalej existuje na území Slovenskej republiky. 

7. Budúce deti

 • budúcim dieťaťom sa rozumie dieťa, ktoré sa narodí po 01. 01. 2021 občanovi Spojeného kráľovstva alebo jeho rodinnému príslušníkovi, ktorí sú beneficientmi Dohody o vystúpení.
 • budúcim dieťaťom sa rozumie aj dieťa, ktoré je po 01. 01. 2021 adoptované občanom Spojeného kráľovstva alebo jeho rodinným príslušníkom, ktorí sú beneficientmi Dohody o vystúpení, a ktoré je mladšie ako 21 rokov alebo je nezaopatrenou osobou (závislou osobou).
 • budúce deti majú právo pripojiť sa kedykoľvek k beneficientovi Dohody o vystúpení a požívať rovnaké práva ako on 

Poplatky

Za vydanie nového dokladu o pobyte a vydanie dokladu cezhraničného pracovníka do 30 dní od podania žiadosti neplatíte žiadny poplatok. V prípade záujmu je možné požiadať o urýchlené vydanie alebo zaslanie takéhoto dokladu na vami zadanú adresu namiesto osobného vyzdvihnutia na oddelení cudzineckej polície PZ. Tieto služby sú spoplatnené.

 • Poplatok za urýchlené vydanie dokladu do dvoch pracovných dní od podania žiadosti je: 24,50 EUR.
 • Poplatok za zaslanie nového dokladu na adresu žiadateľa je: 3,00 EUR.

Všeobecné informácie

 • občania Spojeného kráľovstva nepodliehajú vízovej povinnosti,
 • rodinní príslušníci občanov Spojeného kráľovstva sú posudzovaní vo vzťahu k vízovej povinnosti štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi.

zdroj: https://www.minv.sk/?informacie-o-pobyte-na-uzemi-sr-v-suvislosti-s-vystupenim-spojeneho-kralovstva-velkej-britanie-a-severneho-irska-z-europskej-unie-brexit-1

BREXIT a pobyt na Slovensku

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons