Chystáte sa ako lekár odísť pracovať do inej krajiny Európskej únie? Pravdepodobne budete potrebovať predložiť dokumenty súvisiace s vaším lekárskym povolením vykonávaným na Slovensku, ako napríklad predloženie diplomov o absolvovaní vzdelania, o špecializácii, vysvedčenia o štátnej skúške, licencie na výkon odborného zástupcu, potvrdenia Slovenskej lekárskej komory, výpis z registra trestov, rodný list, atď. Všetky tieto dokumenty budete musieť apostilovať.

Apostila je potrebná v prípade použitia listiny vydanej na Slovensku pre použitie v zahraničí. Pod pojmom apostilácia dokumentu rozumieme overenie orgánu, ktorý dokument na Slovensku vydal, že mal na vydanie tejto listiny oprávnenie. 

Apostila sa vydáva v úradnom jazyku štátu vydania dokladu, preto na účely použitia v zahraničí je zvyčajne potrebný aj úradný preklad dokumentu.

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky definuje pre potreby zahraničných úradov apostiláciu dokumentov ako overenie pravosti slovenských dokladov. Vďaka tomuto overeniu pravosti dokumentu nadobúdajú verejné listiny právnu silu v inom štáte, čiže na základe apostily si môže byť úradník v zahraničí istý, že dokument, ktorý mu predkladáte, nie je sfalšovaný a bol skutočne vydaný orgánom oprávneným danú listinu vydať.

Takýto dokument potom zjednoduší použitia úradných listín na území iného štátu, než v akých boli dokumenty vystavené. Ak majú úradné listiny apostiláciu dokumentov, nemusia byť overené superlegalizáciou. Verejné dokumenty nadobúdajú apostiláciou právnu silu a hodnovernosť aj v štáte, v ktorom neboli originálne vydané. Apostilu má právo na Slovensku vydať iba orgán nadradený tomu úradu, ktorý vystavil originálny dokument.

Kedy sa vyžaduje apostilácia dokumentov?

Nie všetky úradné preklady si vyžadujú apostiláciu. Apostilácia dokumentov je potrebná iba v prípade, že si ju od vás vyžiada konkrétny úrad alebo inštitúcia. Každú povinnosť apostilovať preložený dokument si preto vždy overte na konkrétnom úrade, kde máte daný dokument predložiť.  Ak dokument vyžiadal úrad alebo inštitúcia v štáte, ktorý nepodpísal Dohodu o Apostile a nemá so Slovenskom bilaterálnu dohodu, v tomto prípade nebude postačujúca apostilácia dokumentov, ale superlegalizácia.

Naša spoločnosť zabezpečuje celý proces apostilácie dokumentov vrátane vyhotovenia úradných prekladov, teda overenia verejných listín vydaných na Slovensku pre použitie v zahraničí. Vieme taktiež zabezpečiť apostilu zahraničných dokumentov pre použitie na Slovensku. Poskytujeme apostiláciu dokumentov pre jednotlivcov, ktorí si našli prácu v zahraničí a potrebujú uznať rôzne dokumenty pre zahraničného zamestnávateľa ako aj nadnárodné spoločnosti. Ponúkame rôzne druhy apostilácie dokumentov v závislosti od potrieb a pôsobnosti klienta. 

Naši špecialisti vám vedia zabezpečiť nasledovné druhy apostilácie dokumentov:

  • Apostilácia osobných dokladov (občianske preukazy, pasy, technické preukazy, karty vodiča či iných osobných dokladov),
  • Apostilácia rodného listu a iných matričných dokumentov,
  • Apostilácia podpisu notára na dokumentoch,
  • Apostilácia vysvedčení, diplomov a ich dodatkov,
  • Apostilácia výpisu z obchodného registra,
  • Apostilácia výpisu z registra trestov,
  • Apostilácia dokumentov potrebných pre prácu lekára či sestry v zahraničí.

Apostiláciu všetkých týchto dokumentov, ako aj iných potrebných dokumentov vydaných na Slovensku vám vieme zabezpečiť v priebehu pár dní. 

Apostilácia dokumentov

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons