Všetky firmy, ktoré neemitujú cenné papiere prijaté na obchodovanie na burze (t. j. absolútna väčšina spoločností zapísaných v obchodnom registri) a nie sú ani subjektom verejnej správy, sú od 1.11.2018 povinné zapísať do neverejnej časti obchodného registra meno, priezvisko, rodné číslo (alebo dátum narodenia), adresu trvalého či iného pobytu a ďalšie údaje o tzv. konečnom užívateľovi výhod. Ide o povinnosť zavedenú v súvislosti s prijatím novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorá sa dotýka takmer všetkých novo zakladaných ako aj existujúcich firiem. S účinnosťou od 1. januára 2019 sa zaviedlo pravidlo, podľa ktorého sa údaje o konečných užívateľoch výhod nezapisujú pri tých právnických osobách, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora.

Konečným užívateľom výhod sú obvykle spoločníci (pri splnení danej povinnosti nezáleží na tom, že v obchodnom registri už zapísaní sú), akcionári, tichí spoločníci a niekedy tiež štatutári, ak zodpovedajú zákonom stanovenej definícii. Podľa nej je konečným užívateľom výhod zjednodušene osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu alebo získava prospech z činnosti alebo z obchodu tejto právnickej osoby, najmä:

•          Fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní

•          Fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby

•          Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov

•          Fyzická osoba, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku

Pre subjekty už zapísané v obchodnom registri (s výnimkou už zapísaných partnerov do verejného sektora), na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľov výhod v obchodnom registri, je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), do ktorého  si musia tieto údaje zapísať (podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi). Novo zapisované subjekty sa  mohli zapisovať už s údajmi o konečných užívateľov výhod od 1. novembra 2018.

Zdroj: justice.gov.sk

Konečný užívateľ výhod

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons