S.r.o. skratka pre spoločnosť s ručením obmedzením, je kapitálová spoločnosť, ktorú môže založiť jeden spoločník, a maximálne 50 spoločníkov. Títo spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného základného imania, respektívne do výšky svojho vkladu. Za základné imanie sa považujú vopred určené vklady spoločníkov. Tento typ spoločnosti je charakteristický pre nižšie až stredne náročné kapitálové podnikanie.

Aby tento typ spoločnosti fungoval, musí mať obchodné meno spoločnosti, ktoré obsahuje označenie spol. s.r.o. alebo len s.r.o.. Obchodné meno je základný identifikačný znak spoločnosti, a taktiež musí byť súčasťou spoločenskej zmluvy.

Druhou veľmi dôležitou vecou, ktorú musí obsahovať je sídlo spoločnosti.

Pre fungujúcu spoločnosť s ručením obmedzením je potrebné určenie spoločníkov, a to uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena, bydliska fyzickej osoby.

Predmet podnikania, teda činnosť, pre ktorú táto spoločnosť vznikla, je tiež veľmi podstatným faktorom.

Z ekonomického hľadiska fungujúca s.r.o. musí mať uvedenú výšku základného imania (minimálne 5 000 EUR) a výšku vkladu každého spoločníka  (minimálne 750 EUR) a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal. V prípade jedného spoločníka musí byť základné imanie ku dňu vzniku splatené v plnej výške, a v prípade viacerých spoločníkov musí byť splatené aspoň 30% základného imania. Na založení spoločnosti sa môže každý spoločník zúčastniť  iba jedným vkladom. Výška vkladu sa môže pre jednotlivých spoločníkov určiť rozdielne. Avšak celková hodnota vkladov musí súhlasiť s hodnotou základného imania.

Je potrebné tiež uviesť mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti. V prípade, že sa jedná o zahraničnú fyzickú osobu, a nemá pridelené rodné číslo, tak sa uvádza dátum narodenia.

V prípade, že sa zriaďuje prvá dozorná rada, tak je potrebné uviesť mená, bydliská a rodné čísla jej členov.

Taktiež treba určiť správcu vkladov a výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať a tiež aj jeho spôsob dopĺňania.

Ak existujú nejaké výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť, treba ich uviesť. Rovnako ako aj predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti.

Podpísaním spoločenskej zmluvy dochádza k založeniu s.r.o., spoločnosť však vzniká zápisom do obchodného registra. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%.

Ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapísať do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie.

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci konatelia spoločnosti. Tento návrh sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti.

Čo by mala mať fungujúca S.R.O.

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons