Zahraničná osoba je osoba, ktorá má bydlisko / sídlo mimo územia Slovenskej republiky.

Podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky treba na účely Obchodného zákonníka rozumieť prevádzkovanie podnikateľskej činnosti tejto osoby, pokiaľ táto činnosť napĺňa znaky podnikania prostredníctvom jej podniku alebo organizačnej zložky jej podniku.

Oprávnenie podnikať na našom území vzniká zahraničnej osobe až dňom zápisu tejto osoby ( zápisu jej podniku, resp. organizačnej zložky) do obchodného registra.

Obľúbenou formou podnikania zahraničnej osoby je aj zriadenie organizačnej zložky, ktorá sa zapisuje do obchodného registra,  a to na základe rozhodnutia materskej spoločnosti, ktorá rozhodne  o jej zriadení, o predmete podnikania, menuje vedúceho organizačnej zložky a rozsah konania vedúceho organizačnej zložky.

Za organizačnú zložku koná vedúci organizačnej zložky, ktorý je oprávnený robiť za podnikateľa všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky.  Na zápis vedúceho organizačnej zložky  do Obchodného registra sa vyžaduje povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky prípadne v členskom štáte EÚ.  Toto neplatí pre občanov EÚ a členského štátu OECD.

Do Obchodného registra  sa zapisuje obchodné meno, sídlo a právna forma zahraničnej osoby a označenie podniku, predmet podnikania, údaje o štatutárnom orgáne  a vedúceho organizačnej zložky a je potrebné predložiť výpis z registra trestov osôb oprávnených konať za organizačnú zložku.

Vzhľadom na to, že organizačná zložka nemá samostatnú právnu subjektivitu, za účelom konania a zastupovania k jednotlivým správnym orgánom je potrebné splnomocnenie od materskej spoločnosti.

Podnikanie zahraničnej osoby na Slovensku a zriadenie organizačnej zložky právnickej osoby na Slovensku

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons