Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou . Za prácu v tomto časovom intervale patrí zamestnancovi s účinnosťou od 1. mája 2019 v zmysle § 123 ods. 1 Zákonníka práce okrem dosiahnutej mzdy aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu , patrí mu mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. V období od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 v súlade s prechodným ustanovením § 252m výška mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu predstavuje najmenej 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu , patrí mu mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Zákonník práce umožňuje uplatniť výnimku pre skupinu zamestnávateľov, u ktorých sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce pravidelne vykonávala v noci a ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu. Zákonník práce umožňuje v kolektívnej zmluve, resp. v pracovnej zmluve dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia a stanovuje jeho minimálnu výšku. V pracovnej zmluve je možné dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia iba v prípade, že ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov . Na základe tejto výnimky je možné:


od 1. mája 2019 v zmysle § 123 ods. 2 Zákonníka práce dohodnúť mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.
od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 v zmysle prechodného ustanovenia § 252m písm. c) Zákonníka práce dohodnúť mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Sumu minimálnej mzdy na príslušný rok ustanovuje vláda nariadením. Pre rok 2019 ustanovila vláda nariadením minimálnu mzdu v eurách na hodinu sumou 2,989 eura. S účinnosťou od 1. januára 2019 patrí zamestnancovi za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 0,8967 eura za hodinu; zamestnancovi vykonávajúcemu rizikové práce patrí za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,04615 eura za hodinu (pri uplatnení výnimky patrí zamestnancovi za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 0,74725 eura za hodinu). S účinnosťou od 1. mája 2019 patrí zamestnancovi za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,1956 eura za hodinu (pri uplatnení výnimky patrí zamestnancovi za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,04615 eura za hodinu). Pri rizikovej práci patrí s účinnosťou od 1. mája 2019 mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,4945 eura za hodinu.

S vedúcim zamestnancom je možné v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu (§ 123 ods. 2 Zákonníka práce). Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí.

zdroj : employment.gov.sk

Mzda za nočnú prácu

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons