ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Dodávateľom sa rozumie spoločnosť REAL DEAL + s.r.o., Mierová 26, 98201 Tornaľa, Slovenská republika, IČO: 47 617 667 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.26229/S.
 2. „Objednávateľom” sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej Dodávateľ’ zabezpečuje na základe jej objednávky služby.
 3. Predmetom plnenia je zabezpečovanie služieb súvisiacich s predmetom podnikania Dodávateľa, najmä prekladov a jazykových korektúr (ďalej len „prekladateľské služby”) podľa požiadaviek uvedených v objednávke Objednávateľa doručenej Dodávateľovi.
 4. Zmluva medzi Objednávateľom a Dodávateľom vzniká: a.) na základe objednávky uskutočnenej faxom, elektronicky (e-mailom) alebo objednávky vystavenej osobne a na základe potvrdenia takejto objednávky Dodávateľom b.) na základe uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb alebo zmluvy o dielo (prekladateľské služby) (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb”).
 1. Všetky zmeny týkajúce sa zmluvného vzťahu v zmysle objednávky, alebo zmluvy o poskytovaní služieb možno meniť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán .
 2. Objednávateľ sa objednávkou zaväzuje, že za objednané prekladateľské služby zaplatí Dodávateľovi odmenu.

II.

PRIJATIE OBJEDNÁVKY

 1. Dodávateľ’ a objednávateľ si každú objednávku písomne, alebo elektronicky potvrdia bez zbytočného odkladu. Za potvrdenie objednávky sa v prípade prekladateľských služieb považuje aj fyzické prevzatie podkladov určených na preklad od Objednávateľa.
 2. Ak Objednávateľ nepotvrdí vystavenú objednávku, resp. potvrdí prijatie objednávky s výhradami, má sa za to, že zmluvný vzťah nevznikne, a to do doby, kým nedôjde k dohode.
 3. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ akceptuje návrh Dodávateľa na zmenu podmienok v objednávke.
 • PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY
 1. PREDMET PLNENIA
 2. Predmetom prekladateľských služieb je vyhotovovanie prekladov a jazykových korektúr (ďalej len „preklad”) pre Objednávateľa na základe jednotlivých objednávok uskutočnených Objednávateľom a potvrdených Poskytovateľom (ďalej

len „predmet Zmluvy”).

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
 2. Ak je preložený text určený na ďalšiu reprodukciu (napríklad tlač, prezentačné materiály, webové stránky), je Objednávateľ povinný túto skutočnosť oznámiť Poskytovateľovi vopred, najneskôr s objednávkou daného prekladu.

Ak Objednávateľ takúto skutočnosť vopred neoznámi, je Objednávateľ oboznámený s tým, že preložený text nesmie byť použitý na ďalšiu reprodukciu; v prípade porušenia tejto povinnosti Dodávateľ’ nezodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek škodu vzniknutú v súvislosti s takouto reprodukciou.

 1. Dodávateľ je oprávnený pre svoje vlastné potreby, najmä pre účely správy Objednávateľových prekladov ako i z dôvodu prehľadu v terminológii Objednávateľa, ponechať si po dobu 1 roku kópiu originálu dokumentu, určeného na preklad, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi vyhotovený preklad v dohodnutej lehote. Ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať vyhotovený preklad, Objednávateľ sa dostáva do omeškania s prevzatím takéhoto prekladu a zodpovedá za všetky škody spôsobené porušením tejto povinnosti.
 3. Ak sa Dodávateľ dostane do omeškania so svojou povinnosťou dodať vyhotovený preklad v dohodnutej lehote, Objednávateľovi vznikne voči Dodávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z odmeny za prekladateľské služby (zvýšenej o DPH), a to za každý deň omeškania, najviac však do výšky 100% z tejto odmeny; ak odmena za prekladateľské služby nie je ku dňu porušenia tejto povinnosti Dodávateľa známa, základom pre výpočet zmluvnej pokuty je odmena, ktorá sa ku dňu uzatvorenia zmluvy predpokladá (pri uzatvorení zmluvy sa predpokladá, že preložený text bude mať rovnaký počet normostrán ako text určený na preklad, t.j. ako zdrojový text; ak sa Dodávateľ’ dostane do omeškania so svojou povinnosťou dodať vyhotovený preklad v dohodnutej lehote v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, právo na zaplatenie zmluvnej pokuty nevzniká; ak sa právny vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom riadi zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”), ustanovenie §545 ods. 3 Občianskeho zákonníka týmto nie je dotknuté.

3.STORNO ZÁKAZKY

 1. Ak dôjde k prijatiu objednávky Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený zrušiť takúto objednávku, ak uhradí Dodávateľovi

časť odmeny pripadajúcu na už preloženú časť textu, najmenej však 10 % z celkovej odmeny za preklad.

 1. REKLAMÁCIA
 2. Preklad má vady, ak nie je uskutočnený v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb alebo objednávkou a ak sa preukázateľne odchýli od zmyslu zdrojového textu.
 3. Reklamácia uskutočnenej služby sa uplatňuje preukázateľne bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa, keď vznikla Objednávateľovi povinnosť prevziať vyhotovený preklad. Ak sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady uplatnené oneskorene, tieto nároky zanikajú. V písomnej reklamácii uskutočnenej služby je nutné uviesť číslo objednávky, popísať dôvod a charakter vád, prípadne počet vád.
 4. Dodávateľ’ zodpovedá za škodu spôsobenú chybným prekladom maximálne do výšky ceny prekladu.
 5. Pokiaľ medzi Dodávateľom a Objednávateľom vznikne spor o oprávnenosti reklamácie Objednávateľa týkajúcej sa chýb prekladu, zmluvné strany sa zaväzujú riešiť tento spor predovšetkým mimosúdnou cestou. Za tým účelom sa dohodnú na ustanovení nezávislého prekladateľa, ktorý vyhotoví posudok, cieľom ktorého bude posúdenie vznesenej reklamácie. Nezávislý prekladateľ bude ustanovený predovšetkým z prekladateľov zapísaných do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky alebo z osôb, ktoré plynulo ovládajú východiskový (zdrojový) a cieľový jazyk prekladu. S odhadom ceny za vyhotovenie posudku musia byť obe zmluvné strany oboznámené pred jeho vyhotovením. Nezávislý prekladateľ bude posudzovať kvalitu prekladu v porovnaní so zdrojovým textom (nielen cieľový text samostatne). Objednávateľ i Dodávateľ’ sú oprávnení odovzdať ustanovenému nezávislému prekladateľovi všetky relevantné informácie vzťahujúce sa na reklamáciu. Ak z posudku vyplynie, že reklamácia bola neoprávnená uhradí náklady na posudok Objednávateľ, v opačnom prípade tieto náklady hradí Dodávateľ’.
 6. Všetky oprávnené reklamácie je Dodávateľ’ povinný vybaviť bezodplatne a bezodkladne v časových medziach, ktoré mu umožňuje daná situácia. Pokiaľ Dodávateľ’ uzná reklamáciu za oprávnenú, zaistí bez meškania na vlastné náklady príslušné opravy alebo korektúry.
 7. Dodávateľ’ nezodpovedá za chyby spôsobené dodržiavaním pokynov daných Objednávateľom.

.

 1. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
 2. Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi zaplatiť za prekladateľské služby odmenu podľa cenníka prekladateľských služieb platnom ku dňu objednávky (ďalej len „Cenník”). Pre určenie výšky odmeny za prekladateľské služby je rozhodujúci počet normostrán/strán výsledného (preloženého) textu, a nie počet normostrán/strán zdrojového textu
 3. V prípade dodatočných služieb, ktoré nie sú uvedené v Cenníku bude cena a podmienky takejto dodatočnej služby stanovené osobitnou dohodou zmluvných strán.
 4. Odmena Dodávateľa za každú vykonanú prekladateľskú službu na základe konkrétnej objednávky je splatná na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, a to v lehote uvedenej na faktúre.
 5. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením odmeny podľa tohto článku vzniká Dodávateľovi voči Objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% so sumy, vo vzťahu ktorej je v omeškaní, a to za každý deň omeškania; právo na náhradu škody nie je touto zmluvnou pokutou dotknuté, a to ani vtedy, ak výška škody presiahne výšku zmluvnej pokuty.
 6. Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa voči Dodávateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Dodávateľa alebo dňom skutočného prijatia príslušnej sumy v hotovosti Dodávateľom.
 7. Dodávateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa preddavok na odmenu, a to až do výšky 100% predpokladanej odmeny (ďalej len „záloha”); výšku predpokladanej odmeny určí Dodávateľ’. Dodávateľ’ oznámi Objednávateľovi v potvrdení objednávky, či bude požadovať zálohu a v akej výške.
 8. OSOBITNÉ USTANOVENIA
 9. Objednávateľ je povinný zabezpečiť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné informácie, potrebné na zabezpečenie plnenia predmetu Zmluvy. Ak Objednávateľ túto povinnosť poruší, Dodávateľ’ nie je zodpovedný za prípadné reklamácie z dôvodov, ktoré majú súvis s porušením tejto povinnosti.
 10. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi z nerealizovania zmluvných záväzkov, ak sa tak stane z dôvodov, ktoré nemohol Dodávateľ v čase uzavretia tohto zmluvného vzťahu medzi ním a Objednávateľom (ako i v čase prijatia objednávky) predvídať.
 11. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva.
 12. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje dodržovať Všeobecne záväzné predpisy, požiadavky Objednávateľa, ako aj zmluvné dojednania medzi ním a Objednávateľom.
 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 14. Ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neurčujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Ak je Objednávateľom fyzická osoba- spotrebiteľ podľa §52 ods. 4 Občianskeho zákonníka (ďalej len „Spotrebiteľ”), riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a osobitnými dojednaniami medzi zmluvnými stranami Občianskym zákonníkom. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek spory pri interpretácií alebo realizácii Zmluvy budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami. V prípade, že sa nedosiahne zmierne riešenie sporu, bude tento spor podliehať výlučnej právomoci slovenských súdov.
 15. Dojednania medzi Objednávateľom a Dodávateľom odchylne od týchto Všeobecných obchodných podmienok majú prednosť.
 16. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú uverejnené na internete, a to na adrese realdealplus.com.
 17. Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti REAL DEAL + s r.o. sú platné a záväzné pre všetkých jej objednávateľov odo dňa 01.07.2017.

 

 

PODMIENKY PREDAJA » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

REAL DEAL + s.r.o.

Mierová 26

98201 Tornaľa

IČO: 47 617 667

(ďalej len “predávajúci”)

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.realdealplus.com (ďalej len „e-shop“).

Kontaktné údaje predávajúceho: info@realdealplus.com

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú v e-shope (ďalej „kúpna zmluva“).

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1  Kupujúci zašle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcemu odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len “objednávka”). Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky predávajúcim.

2.2  Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky, ktoré pošle predávajúci kupujúcemu.

 1.  Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku do 2 hodín od jej zrealizovania prostredníctvom internetového obchodu.

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody a nákladov, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

–  objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho atď.).

–  tovar nie je na sklade. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7-ich kalendárnych dní.

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

4.1. Predávajúci je povinný:

 1. a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4.3. Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

5.1.Kupujúci je povinný:

 1. a)    prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. b)    zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. c)    nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 4. d)    potvrdiť v poštovej doručenke prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby (toto sa nevzťahuje na Tovar, ktorý bol na žiadosť zákazníka poslaný obyčajným listom).

5.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5.3. Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.

 1. Dodacie podmienky

6.1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar expedovať v lehote uvedenej v e-shope pri každom produkte (ak nie je uvedené inak, doba expedície je 6 pracovných dní ak je tovar skladom a 14 pracovných dní ak tovar nie je skladom). Celková doba dodania je súčtom lehoty na expedíciu a doby doručenia zásielky dopravcom. Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim dopravcovi ručí dopravca. Slovenská pošta by mala doručiť dobierku najneskôr na tretí deň od podania (dátumu expedície).

6.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ako „Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. V prípade, že tovar kupujúci neprevezme má predávajúci právo na náhradu škody vo výške dvojnásobku sumy poštovného.

6.3. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

6.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.1. Obchodných podmienok. A predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

 1. Kúpna cena

7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

7.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

7.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 1. Reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uverejneného na web stránke eshopu, ktorý ustanovuje aj dĺžku a podmienky záruky na tovar.

 1. Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. Podmienky ochrany údajov predávajúci uverejňuje na web stránke e-shopu v časti Ochrana osobných údajov.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

10.2. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”) odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

10.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. vo forme poistenej zásielky (nie na dobierku).

10.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

10.6. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

10.7. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 9.4. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 1. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke e-shopu.

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

11.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke eshopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

11.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú v platnosti od 01.01.2016

Show Buttons
Hide Buttons