ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Dodávateľom sa rozumie spoločnosť REAL DEAL + s.r.o., Mierová 26, 98201 Tornaľa, Slovenská republika, IČO: 47 617 667 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.26229/S.

2. „Objednávateľom“ sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej Dodávateľ‘ zabezpečuje na základe jej objednávky služby.

3. Predmetom plnenia je zabezpečovanie služieb súvisiacich s predmetom podnikania Dodávateľa, najmä prekladov a jazykových korektúr (ďalej len „prekladateľské služby„) podľa požiadaviek uvedených v objednávke Objednávateľa doručenej Dodávateľovi.

4. Zmluva medzi Objednávateľom a Dodávateľom vzniká:
a) na základe objednávky uskutočnenej faxom, elektronicky (e-mailom) alebo objednávky vystavenej osobne a na základe potvrdenia takejto objednávky Dodávateľom
b) na základe uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb alebo zmluvy o dielo (prekladateľské služby) (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb„).

5. Všetky zmeny týkajúce sa zmluvného vzťahu v zmysle objednávky, alebo zmluvy o poskytovaní služieb možno meniť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

6. Objednávateľ sa objednávkou zaväzuje, že za objednané prekladateľské služby zaplatí Dodávateľovi odmenu.

II.PRIJATIE OBJEDNÁVKY

1. Dodávateľ‘ a objednávateľ si každú objednávku písomne, alebo elektronicky potvrdia bez zbytočného odkladu. Za potvrdenie objednávky sa v prípade prekladateľských služieb považuje aj fyzické prevzatie podkladov určených na preklad od Objednávateľa.

2. Ak Objednávateľ nepotvrdí vystavenú objednávku, resp. potvrdí prijatie objednávky s výhradami, má sa za to, že zmluvný vzťah nevznikne, a to do doby, kým nedôjde k dohode.

3. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ akceptuje návrh Dodávateľa na zmenu podmienok v objednávke.

III. PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

1. PREDMET PLNENIA

1. Predmetom prekladateľských služieb je vyhotovovanie prekladov a jazykových korektúr (ďalej len „preklad„) pre Objednávateľa na základe jednotlivých objednávok uskutočnených Objednávateľom a potvrdených Poskytovateľom (ďalej len „predmet Zmluvy„).

2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Ak je preložený text určený na ďalšiu reprodukciu (napríklad tlač, prezentačné materiály, webové stránky), je Objednávateľ povinný túto skutočnosť oznámiť Poskytovateľovi vopred, najneskôr s objednávkou daného prekladu.

2. Ak Objednávateľ takúto skutočnosť vopred neoznámi, je Objednávateľ oboznámený s tým, že preložený text nesmie byť použitý na ďalšiu reprodukciu; v prípade porušenia tejto povinnosti Dodávateľ‘ nezodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek škodu vzniknutú v súvislosti s takouto reprodukciou.

3. Dodávateľ je oprávnený pre svoje vlastné potreby, najmä pre účely správy Objednávateľových prekladov ako i z dôvodu prehľadu v terminológii Objednávateľa, ponechať si po dobu 1 roku kópiu originálu dokumentu, určeného na preklad, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4. Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi vyhotovený preklad v dohodnutej lehote. Ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať vyhotovený preklad, Objednávateľ sa dostáva do omeškania s prevzatím takéhoto prekladu a zodpovedá za všetky škody spôsobené porušením tejto povinnosti.

5. Ak sa Dodávateľ dostane do omeškania so svojou povinnosťou dodať vyhotovený preklad v dohodnutej lehote, Objednávateľovi vznikne voči Dodávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z odmeny za prekladateľské služby (zvýšenej o DPH), a to za každý deň omeškania, najviac však do výšky 100% z tejto odmeny; ak odmena za prekladateľské služby nie je ku dňu porušenia tejto povinnosti Dodávateľa známa, základom pre výpočet zmluvnej pokuty je odmena, ktorá sa ku dňu uzatvorenia zmluvy predpokladá (pri uzatvorení zmluvy sa predpokladá, že preložený text bude mať rovnaký počet normostrán ako text určený na preklad, t.j. ako zdrojový text; ak sa Dodávateľ‘ dostane do omeškania so svojou povinnosťou dodať vyhotovený preklad v dohodnutej lehote v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, právo na zaplatenie zmluvnej pokuty nevzniká; ak sa právny vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom riadi zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), ustanovenie §545 ods. 3 Občianskeho zákonníka týmto nie je dotknuté.

3.STORNO ZÁKAZKY

1. Ak dôjde k prijatiu objednávky Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený zrušiť takúto objednávku, ak uhradí Dodávateľovi časť odmeny pripadajúcu na už preloženú časť textu, najmenej však 10 % z celkovej odmeny za preklad.

4. REKLAMÁCIA

1. Preklad má vady, ak nie je uskutočnený v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb alebo objednávkou a ak sa preukázateľne odchýli od zmyslu zdrojového textu.

2. Reklamácia uskutočnenej služby sa uplatňuje preukázateľne bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa, keď vznikla Objednávateľovi povinnosť prevziať vyhotovený preklad. Ak sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady uplatnené oneskorene, tieto nároky zanikajú. V písomnej reklamácii uskutočnenej služby je nutné uviesť číslo objednávky, popísať dôvod a charakter vád, prípadne počet vád.

3. Dodávateľ‘ zodpovedá za škodu spôsobenú chybným prekladom maximálne do výšky ceny prekladu.

4. Pokiaľ medzi Dodávateľom a Objednávateľom vznikne spor o oprávnenosti reklamácie Objednávateľa týkajúcej sa chýb prekladu, zmluvné strany sa zaväzujú riešiť tento spor predovšetkým mimosúdnou cestou. Za tým účelom sa dohodnú na ustanovení nezávislého prekladateľa, ktorý vyhotoví posudok, cieľom ktorého bude posúdenie vznesenej reklamácie. Nezávislý prekladateľ bude ustanovený predovšetkým z prekladateľov zapísaných do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky alebo z osôb, ktoré plynulo ovládajú východiskový (zdrojový) a cieľový jazyk prekladu. S odhadom ceny za vyhotovenie posudku musia byť obe zmluvné strany oboznámené pred jeho vyhotovením. Nezávislý prekladateľ bude posudzovať kvalitu prekladu v porovnaní so zdrojovým textom (nielen cieľový text samostatne). Objednávateľ i Dodávateľ‘ sú oprávnení odovzdať ustanovenému nezávislému prekladateľovi všetky relevantné informácie vzťahujúce sa na reklamáciu. Ak z posudku vyplynie, že reklamácia bola neoprávnená uhradí náklady na posudok Objednávateľ, v opačnom prípade tieto náklady hradí Dodávateľ‘.

5. Všetky oprávnené reklamácie je Dodávateľ‘ povinný vybaviť bezodplatne a bezodkladne v časových medziach, ktoré mu umožňuje daná situácia. Pokiaľ Dodávateľ‘ uzná reklamáciu za oprávnenú, zaistí bez meškania na vlastné náklady príslušné opravy alebo korektúry.

6. Dodávateľ‘ nezodpovedá za chyby spôsobené dodržiavaním pokynov daných Objednávateľom.

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi zaplatiť za prekladateľské služby odmenu podľa cenníka prekladateľských služieb platnom ku dňu objednávky (ďalej len „Cenník“). Pre určenie výšky odmeny za prekladateľské služby je rozhodujúci počet normostrán/strán výsledného (preloženého) textu, a nie počet normostrán/strán zdrojového textu.

2. V prípade dodatočných služieb, ktoré nie sú uvedené v Cenníku bude cena a podmienky takejto dodatočnej služby stanovené osobitnou dohodou zmluvných strán.

3. Odmena Dodávateľa za každú vykonanú prekladateľskú službu na základe konkrétnej objednávky je splatná na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, a to v lehote uvedenej na faktúre.

4. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením odmeny podľa tohto článku vzniká Dodávateľovi voči Objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% so sumy, vo vzťahu ktorej je v omeškaní, a to za každý deň omeškania; právo na náhradu škody nie je touto zmluvnou pokutou dotknuté, a to ani vtedy, ak výška škody presiahne výšku zmluvnej pokuty.

5. Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa voči Dodávateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Dodávateľa alebo dňom skutočného prijatia príslušnej sumy v hotovosti Dodávateľom.

6. Dodávateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa preddavok na odmenu, a to až do výšky 100% predpokladanej odmeny (ďalej len „záloha“); výšku predpokladanej odmeny určí Dodávateľ‘. Dodávateľ‘ oznámi Objednávateľovi v potvrdení objednávky, či bude požadovať zálohu a v akej výške.

V. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné informácie, potrebné na zabezpečenie plnenia predmetu Zmluvy. Ak Objednávateľ túto povinnosť poruší, Dodávateľ‘ nie je zodpovedný za prípadné reklamácie z dôvodov, ktoré majú súvis s porušením tejto povinnosti.

2. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi z nerealizovania zmluvných záväzkov, ak sa tak stane z dôvodov, ktoré nemohol Dodávateľ v čase uzavretia tohto zmluvného vzťahu medzi ním a Objednávateľom (ako i v čase prijatia objednávky) predvídať.

3. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva.

4. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje dodržovať Všeobecne záväzné predpisy, požiadavky Objednávateľa, ako aj zmluvné dojednania medzi ním a Objednávateľom.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neurčujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Ak je Objednávateľom fyzická osoba- spotrebiteľ podľa §52 ods. 4 Občianskeho zákonníka (ďalej len „Spotrebiteľ„), riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a osobitnými dojednaniami medzi zmluvnými stranami Občianskym zákonníkom. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek spory pri interpretácií alebo realizácii Zmluvy budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami. V prípade, že sa nedosiahne zmierne riešenie sporu, bude tento spor podliehať výlučnej právomoci slovenských súdov.

2. Dojednania medzi Objednávateľom a Dodávateľom odchylne od týchto Všeobecných obchodných podmienok majú prednosť.

3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú uverejnené na internete, a to na adrese www.realdealplus.com.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti REAL DEAL + s r.o. sú platné a záväzné pre všetkých jej objednávateľov odo dňa 01.07.2017.

Show Buttons
Hide Buttons