Predmetom dane právnických osôb je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie.

Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk, alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane na Slovensku

Príjmy, ktoré nie sú u právnickej osoby predmetom dane, definuje § 12 ods. 7 zákona o dani z príjmov ako nasledovné druhy príjmov:

  • príjem získaný z podielu zaplatenej dane,
  • príjem získaný darovaním okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa alebo dedením,
  • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
  • príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.

Daňové výdavky

Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Ak výšku výdavku (nákladu) stanovuje osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky limitu, ktorý stanovuje tento predpis.

Základ dane na Slovensku

Základ dane na Slovensku alebo daňovú stratu na Slovensku predstavuje:

  • u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva rozdiel medzi príjmami a výdavkami,
  • u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva výsledok hospodárenia,
  • u daňovníka, ktorý účtuje podľa osobitného predpisu výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, z tohto výsledku hospodárenia upraveného spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo výsledok hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sústave podvojného účtovníctva,
  • u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý nemá povinnosť účtovať podľa osobitného predpisu a nerozhodne sa postupovať podľa prvých dvoch bodov, rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Sadzba dane na Slovensku

Sadzba dane zo základu dane právnickej osoby zníženého o daňovú stratu vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce je 15% pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 49 790 eur, pre príjmy prevyšujúce sumu 49.790 eur  je sadzba dane 21%.

Dane na Slovensku

Radi vám poskytneme naše služby.

Kontaktujte nás

Podobné články:

Show Buttons
Hide Buttons